GBHFI

GUARDIANS BONA FIDE for HOPE FOUNDATION Inc.

S.E.C. Reg. No. CN200808844

DSWD Reg. No. NCR R-000116-2011

Unit 307, Balagtas Villas, Balagtas St., Pasay City 1300

Tel. #: (02) 524-9456 • (02) 524-9474

 

Vision

Tumulong sa edukasyon at pangkalusugan tungo sa responsableng mamamayan

 

Mission

      Magtatag at magpalaganap ng mahusay na programang pang-edukasyon at pang-kalusugan sa bawat lugar na may nangangailangan at sa kapatirang GUARDIANS